Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met A58reclame de overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het plaatsen van één of meer reclame-uitingen.

1.2. Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen A58reclame en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere aanvulling die onder de overeenkomst wordt gedaan.

1.3. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een mediabureau, een advertentieovereenkomst aangaat met A58reclame.

1.4. Advertentieruimte: een medium, waaraan of via welke reclame- uitingen worden getoond

1.5. Reclame-uiting: een commercial of advertentie die de opdrachtgever wil vertonen volgens een overeengekomen plaatsingschema.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen A58reclame en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2. A58reclame wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor A58reclame voor het aangaan van de overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Offertes zijn opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, deze zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van twee maanden na verzending aan opdrachtgever.

3.2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst.

3.3. Offertes dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de offerte c.q. opdrachtbevestiging (mondeling of e-mail) dan zal de offerte als overeenkomst gelden.

3.4. Afspraken die nadien worden gemaakt en afwijken van de offerte worden door A58reclame schriftelijk bevestigd. Ook deze bevestiging dient door de opdrachtgever getekend retour gezonden te worden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. A58reclame B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen.

5. Aanleveren en inhoud van reclame-uiting

5.1. De opdrachtgever staat er voor in dat de reclame-uiting niet in strijd is met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de reclame-uiting conform de technische voorschriften en/ of specificaties .

5.2. A58reclame kan de plaatsing van een bepaalde reclame- uiting weigeren indien deze in strijd is met hetgeen is vermeld onder artikel 5.1.

5.3. Indien de plaatsing van de reclame-uiting moet worden geannuleerd op basis van bovenstaande dan vervallen de verplichtingen voor A58reclame onverminderd haar recht op de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

6. Betaling

6.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk is, zullen de door A58reclame gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaus ten laste komen van de opdrachtgever.

6.2. A58reclame kan ten alle tijde vooruitbetaling of zekerheid verlangen.

6.3. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

6.4. De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan A58reclame. Na het verstrijken van deze termijn stemt de opdrachtgever in met het gefactureerde bedrag.

6.5. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7. Annulering

7.1. Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan A58reclame te worden doorgegeven. Bij annulering van de opdracht/overeenkomst door Opdrachtgever zal hij het navolgende aan A58reclame verschuldigd zijn:

 

– langer dan 6 maanden voor aanvang eerste dag van de voorgenomen plaatsing 5% van het bedrag van de geaccepteerde aanbieding/overeenkomst;

– in de 5e maand voor de eerste dag van de plaatsing 30%;

– in de 4e maand voor de eerste dag van de plaatsing 40%;

– in de 3e maand voor de eerste dag van de plaatsing 50%;

– in de 1e en 2e maand voor de eerste dag van de plaatsing of nadien 100%.

 

8. Overmacht

8.1. Tekortkomingen door A58reclame in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals onder andere, virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege of grove schuld van hulppersonen worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan A58reclame toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

9. Aansprakelijkheid

9.1. A58reclame is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan.

9.2. A58reclame is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade met een maximum van het verschuldigde bedrag van de overeenkomst. Indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten door de opdrachtgever, verloren gegevens of materialen zijn uitgesloten.

10. Toepasselijk recht

10.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2. A58reclame het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

10.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

01-01-2019